Terms and conditions

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU

I Definicje

Następujące wyrażenia mają następujące znaczenie:

 1. „Esport Arena” jest marką należącą do HR System Rafał Żmuda, ul. Legionów 1, 35-111 Rzeszów, NIP: 813286878
 2. „Aktywność” oznacza Klienta / Uczestnika biorącego udział związany z grami dostępnymi w Esport Arena, w tym między innymi gry online typu pay-to-play, prywatne gry online, turnieje gier Esports, korzystanie z symulatorów jazdy SIM RACING, działania i wydarzenia wydawców Esports,
 3. „Usługi” – oznacza świadczone przez Esport Arena możliwości korzystania ze Stref oraz Urządzeń za odpowiednią opłatą, zgodną z cennikiem, udostępnionym na stronie internetowej www.esport-arena.pl oraz w lokalu Esport Arena
 4. „Umowa” oznacza umowę między Esport Arena, a klientem dotyczącym świadczenia Usług, zawierającą niniejsze warunki rezerwacji, politykę prywatności Esport Arena;
 5. „Usługi niestandardowe” są to usługi typu wydarzenia okolicznościowe (np. urodziny, wieczory kawalerskie) oraz wszelkie oferowane przez Esport Arena wydarzenia takie jak szkolenia, imprezy firmowe, półkolonie, turnieje
 6. „Lokalizacja Esport Arena” oznacza obiekt zapewniany przez HR System Rafał Żmuda, w którym świadczone są Usługi przy ulicy Legionów 1, 35-111 Rzeszów
 7. „Personel Esport Arena” oznacza pracownika(-ów), instruktora(-ów) lub przedstawiciela(-i) Esport Arena, który nadzoruje Działania w Lokalizacji Esport Arena;
 8. „Rezerwacja” oznacza dokonanie rezerwacji osobiście lub za pośrednictwem systemu rezerwacji online Esport Arena w celu korzystania z Usług i uczestnictwa w Działaniach w Lokalizacji Esport Arena zgodnie z niniejszymi Warunkami rezerwacji. „Rezerwacja” i „Zarezerwowane” należy interpretować odpowiednio.
 9. „Potwierdzenie Rezerwacji” oznacza mailowe lub telefoniczne zaakceptowaną przez personel Esport Arena datę i godzinę Zarezerwowanych przez Klienta aktywności;
 10. „Warunki rezerwacji” oznaczają warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz wszelkie późniejsze warunki uzgodnione na piśmie przez Esport Arena;
 11. „Uczestnik” oznacza dowolną osobę wchodzącą do Lokalizacji Esport Arena w celu podjęcia Aktywności;
 12. „Klient” oznacza dowolną osobę, firmę lub organizację, która kupuje/korzysta z Usług od Esport Arena dla siebie i/lub innych Uczestników w celu podjęcia Aktywności w Lokalizacji Esport Arena;
 13. „Prawa własności intelektualnej” oznaczają każdy patent, znak towarowy, znak usługowy, zarejestrowany wzór, prawo autorskie, prawo do wzoru, prawo do wydobywania lub wykorzystywania informacji z bazy danych, prawa do bazy danych, know-how, informacje poufne lub proces, dowolne zastosowanie dowolnego z powyżej, oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej uznawane w dowolnej części świata, niezależnie od tego, czy są obecnie lub nie zostały wnioskowane;
 14. „Gość” oznacza osobę, która przyszła jako towarzysz Klienta, nie korzysta z Urządzeń lub będzie korzystała w przyszłości
 15. „Urządzenia” oznaczają udostępniany przez Esport Arena sprzęt, który jest
  przeznaczony dla Klientów Esport Arena:
  ● Komputery PC
  ● Symulatory jazdy (SIM RACING)
  ● Virtual Reality (VR)
  ● Refleksomierz
  ● Odbiorniki TV
 16. Jedno „Stanowisko Komputerowe” oznacza komplet;
  ● Jednostka centralka (komputer PC)
  ● Monitor
  ● Klawiatura
  ● Myszka
  ● Słuchawki
 17. „Strefa” oznacza strefę PC Gaming, strefę Sim Racing, strefę VR wraz z refleksomierzem
 18. „Strefa PC Gaming” oznacza strefę, w której do dyspozycji Klienta są Stanowiska Komputerowe. Esport Arena posiada dwie Strefy PC Gaming, każda z nich jest wyposażona po 6 (sześć) Stanowisk Komputerowych
 19. „Strefa Sim Racing” oznacza strefę, w której do dyspozycji Klienta są symulator jazdy – SIM RACING. Esport Arena posiada w swojej ofercie 4 symulatory jazdy SIM RACING,
 20. Strefa VR oznacza strefę, w której do dyspozycji jest VR Spot oraz refleksomierz
 21. „Elementy wyposażenia” są to wszelkie dobra materialne jak i urządzenia należące do własności Esport Arena lub są częścią integralną jak np. jednostki klimatyzacji wewnętrznej, obrazy, dekoracje, oświetlenie, lustra i pozostałe wyposażenie lokalizacji Esport Arena
 22. „Karta wstępu” jest to karta, otrzymywana od Personelu Esport Arena, która pozwala Klientowi na rozpoczęcie Aktywności na Urządzeniach w lokalizacji Esport Arena
 23. „Strona internetowa” oznacza stronę/domenę internetową pod adresem www.esport-arena.pl, należąca do Esport Arena,
 24. „Opiekun grupy” oznacza osobę pełnoletnią (ukończone 18 lat), sprawującą nadzór oraz opiekę nad Grupą na terenie całego obiektu
 25. „Grupa” oznacza zespół osób (powyżej trzech) korzystających z Obiektu pod nadzorem opiekuna grupy, zgłoszonych przez niego na recepcji, jako wejście grupowe.

II Zasady Ogólne

 1. Każdorazowe wejście na teren obiektu Esport Arena jest jednoznaczny ze zaznajomieniem się z poniższym regulaminem, ewentualnymi zmianami oraz jego akceptację.
 2. Korzystanie z urządzeń w lokalizacji Esport Arena jest możliwe po wniesieniu opłaty zgodnej z cennikiem, dostępnym w obiekcie, na stronie internetowej www.esport-arena.pl, oraz po otrzymaniu karty kontroli czasu pobytu. Czas korzystania z urządzeń zaczyna się w momencie pobrania karty kontroli, a kończy w momencie jej zdania. Opłata za korzystanie z Urządzeń naliczana jest po aktywacji karty w recepcji
 3. Maksymalna ilość Uczestników przebywających w jednym momencie na terenie obiektu Esport Arena wynosi 40 osób
 4. Esport Arena jest czynna według harmonogramu, który jest dostępny na stronie www.esport-arena.pl, fanpage’u Esport Arena oraz na terenie Lokalizacji Esport Arena
  ● PN: 14:00 – 22:00
  ● WT: 14:00 – 22:00
  ● ŚR: 14:00 – 22:00
  ● CZW: 14:00 – 22:00
  ● PT: 14:00 – 22:00
  ● SOB: 12:00 – 22:00
  ● NDZ: 12:00 – 22:00
  Godziny otwarcia Esport Arena w święta i w dni wolne od pracy (z wyłączeniem niedziel) są ustalane indywidualnie i publikowane z przynajmniej 1-dniowym wyprzedzeniem na stronie www.esport-arena.pl oraz fanpage’u)
 5. Obowiązkiem Klienta i wszystkich Uczestników jest upewnienie się, że dotrą do Lokalizacji Esport Arena w odpowiednim czasie, aby zarejestrować się i rozpocząć zarezerwowaną Aktywność w dniu i godzinie określonej w potwierdzeniu Rezerwacji. Esport Arena zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu w przypadku spóźnienia ponad 15 minut po rozpoczęciu Rezerwacji oraz anulowania Rezerwacji i udostępnienia Urządzeń innym Klientom. W takich okolicznościach Esport Arena nie jest zobowiązana do oferowania zwrotu pieniędzy, zmiany rezerwacji lub odszkodowania.
 6. Jeśli Klient zarezerwował telefonicznie, mailowo lub przez internet Urządzenie, lecz wybrał zapłatę za Aktywność w recepcji, musi stawić się nie dłużej niż 10 minut przed rozpoczęciem. Jeśli Klient / Użytkownik nadal chce skorzystać z zarezerwowanych urządzeń, a urządzenia nie są dostępne, Klient będzie musiał dokonać kolejnej Rezerwacji i uiścić odpowiednią opłatę za Rezerwację urządzenia.
 7. Personel Esport Arena jest upoważniony do odmowy wstępu na teren obiektu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowującym się agresywnie, naruszającym porządek lub dobre obyczaje.
 8. Personel Esport Arena ma prawo uniemożliwić każdemu Uczestnikowi podjęcie lub zakończenie Aktywności, który w jego opinii działa w sposób niebezpieczny i/lub może wyrządzić krzywdę sobie, innym lub sprzętowi znajdującemu się w lokalizacji Esport Arena. Obejmuje to również Klienta / Uczestnika / Gościa, który nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, porad personelu Esport Arena, obowiązującego systemu bezpieczeństwa lub każdego, kto jest uważany za będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 9. Jeśli Klient poinformuje, że chce zaprzestać korzystania z Aktywności przed upływem zarezerwowanego terminu lub jeśli mamy uzasadnione powody, by sądzić, że Klient lub Uczestnik przestał korzystać z urządzeń i nie zamierza wracać, Esport Arena zastrzega sobie prawo do anulowania pozostałego czasu Rezerwacji oraz udostępnienie urządzeń innym Klientom / Użytkownikom do Rezerwacji. W takim przypadku Klient nie będzie mógł powrócić do korzystania z urządzeń bez uiszczenia dodatkowej opłaty Rezerwacyjnej. W takich okolicznościach Esport Arena nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów, zmiany rezerwacji ani rekompensaty za czas pozostały w Rezerwacji.
 10. Na terenie lokalizacji Esport Arena obowiązuje całkowity zakaz:
  ● wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia papierosów w miejscach do tego nieprzystosowanych oraz używania jak i wnoszenia środków odurzających
  ● wnoszenia szklanych przedmiotów, opakowań
  ● wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów (w tym ostrych narzędzi i broni)
  ● wprowadzania zwierząt
  ● wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla personelu (za ladę recepcji, biur administracji, magazynu, pomieszczeń technicznych i socjalnych)
  ● wchodzenia na elementy konstrukcyjne,
  ● manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
  ● wchodzenia bez zgody personelu Esport Arena do stref z urządzeniami lub bezpośrednio na nie
  ● niszczenia wyposażenia, urządzeń oraz infrastruktury
  ● niezgodnego z dobrymi obyczajami zachowania, bądź uznanego społecznie za obraźliwie.
  ● odtwarzania treści z ograniczeniami wiekowymi, które są nieodpowiednie dla ich wieku.
  ● pokazywania innym Klientom lub Uczestnikom treści z ograniczeniami wiekowymi, które są nieodpowiednie do ich wieku.
  ● Bezwzględnie zakazuje się Klientowi próby uzyskiwania lub uzyskiwania dostępu do ustawień sterowania na Urządzeniach bez wyraźnej zgody personelu Esport Arena, w tym między innymi do ustawień technicznych, dostępu do Internetu oraz przesyłania/pobierania danych i plików.
 11. Z Urządzeń Esport Areny mogą korzystać osoby:
  ● które ukończyły 18 lat – samodzielnie i na własną odpowiedzialność,
  ● które nie ukończyły 13 lat – pod opieką osoby pełnoletniej lub zgodą rodzica, lub opiekuna prawnego i na jej odpowiedzialność,
 12. Opiekun grupy przed wejściem do lokalizacji Esport Arena zobowiązany jest do każdorazowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego grupy zorganizowanej oraz zapoznanie członków grupy z regulaminem, gdyż to osoba wypisująca zgłoszenie jest odpowiedzialna za osoby wchodzące na obiekt.
 13. Jeden opiekun grupy może mieć pod swoją opieką maksymalnie 15 osób.
 14. Esport Arena nie zapewnia ani nie przyjmuje odpowiedzialności za nadzór osób poniżej 18 roku życia w lokalizacji Esport Arena.
 15. Każdy Uczestnik lub Klient Esport Arena, który spowodował uszkodzenia Urządzeń lub Elementów wyposażenia Esport Arena, ponosi odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody (w tym przypadkowe).
 16. Esport Arena ani jego personel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez wirusa, rozproszony atak typu DDoS, DoS lub inne szkodliwe technologicznie materiały, które mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy, programy komputerowe, konta do platform, dane lub inne zastrzeżone materiały, utracone w wyniku korzystania z Esport Arena system rezerwacji lub strony Esport Arena
 17. Esport Arena zastrzega sobie prawo do całkowitej rezerwacji obiektu,
 18. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z lokalizacji Esport Arena oraz Urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Esport Arena ani jest personel nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie lokalizacji Esport Arena. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać personelowi Esport Arena.
 19. Uczestnicy oraz Klienci przed wejściem na teren lokalizacji Esport Arena zobowiązani są, aby poinformować Personel Esport Arena o wszelkich stanach chorobowych lub alergiach, a w szczególności o padaczce fotogennej (wrażliwej na światło).
 20. Uczestnicy oraz Klienci zobowiązani są, aby niezwłocznie zgłaszać personelowi Esport Arena wszelkie niewłaściwe użytkowanie (niezgodne z regulaminem korzystania z obiektu) lub uszkodzenia Elementów wyposażenia oraz mienia Esport Arena,
 21. Klient będzie miał dostęp tylko do treści odpowiednich dla wieku za pośrednictwem Usług. Esport Arena zastrzega sobie prawo do zażądania dowodu pełnoletności, którym może być tylko jeden z następujących: prawo jazdy, paszport lub osobisty wydany przez władze lokalne. Personel Esport Arena może ograniczyć dostępność niektórych treści związanych z wiekiem, w przypadku gdy unikanie kontaktu z innymi użytkownikami lub klientami detalicznymi nie jest praktyczne i zastrzega sobie prawo do wymagania od Klientów i/lub Uczestników zaprzestania odtwarzania jakichkolwiek treści dostępnych z ich Steam, Xbox Live, PSN lub inne konto do gry za pośrednictwem usług Esport Arena, jeśli uważa się, że jest nieodpowiednie ze względu na wiek, ale nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich treści.
 22. Esport Arena może zmienić niniejszy Regulamin zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.

III Zasady korzystania ze Stref oraz Urządzeń

Klient korzystający z Urządzeń jest zobowiązany do zapoznania się z poniższym regulaminem, przestrzegania wraz z swoim Gościem zasad korzystania z obiektu. Klient bierze pełną odpowiedzialność za Gościa.

 1. Aby rozpocząć korzystanie ze Stref, Klient skanuje kartę wstępu na czytniku znajdującym się przy odpowiedniej dla niego Strefie – wtedy rozpoczyna się naliczanie czasu korzystania z Urządzeń.
 2. Każdy Klient oraz Gość, który przebywa w odpowiedniej dla niego Strefie, jest zobligowany do noszenia zawieszonej na szyi karty wstępu, którą otrzymał przy recepcji.
 3. Po zakończonej Aktywności, Klient lub Gość zobligowany jest do zwrotu Karty wstępu przy recepcji – brak zwrotu jest równoznaczny z jej zgubieniem, w wyniku czego Klient lub jego Gość ponosi odpowiedzialność materialną w wysokości 50 PLN
 4. Korzystając z Urządzeń należy bezwzględnie stosować się do poleceń i informacji udzielanych przez personel Esport Arena. Wszelkie problemy techniczne, związane z pracą Urządzeń należy niezwłocznie zgłosić do personelu Esport Arena.
 5. Zabrania się używania elementów Urządzeń bez wyraźnego przyzwolenia personelu Esport Arena
 6. Przy jednym urządzeniu przebywać może tylko i wyłącznie jedna osoba – Klient oraz członek personelu Esport Arena. Natomiast dla Gości są wyznaczone Strefy dla gości, w których mogą przebywać.
 7. Klienci nieznający zasad obsługi urządzeń oraz gier mają obowiązek poprosić o pomoc/instruktaż personel Esport Arena.
 8. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z urządzeniem bądź aktywnością Klient zobowiązany jest poinformować o tym fakcie personel Esport Arena.
 9. Podczas korzystania ze Stref oraz Urządzeń bezwzględnie zakazane jest;
  ● Jednoczesne korzystanie z tego samego Urządzenia przez więcej niż jedną (1) osobę
  ● Wchodzenie do strefy z napojami i/lub jedzeniem
  ● Przebywanie w strefach osób w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających
  ● Siadanie przy Urządzeniach bez zgody personelu Esport Arena
  ● Ingerowanie w oprogramowanie Urządzeń lub gier, zmienianie ustawień symulatora, samodzielnego włączania lub wyłączania Urządzeń, Stanowisk komputerowych oraz wyposażenia symulatorów jazdy,
  ● Użytkowania Urządzeń w sposób nieprzystosowany do jego celu
  ● spożywania posiłków i napojów w strefach z urządzeniami, chyba, że personel Esport Arena wyraził na to zgodę.
 10. Podczas wystąpienia jakiejkolwiek awarii Urządzenia bezwzględnie zakazuje się jego korzystania, każdy problem należy niezwłocznie zgłosić do personelu Esport Arena. W szczególności zabrania się wchodzenia na symulatory oraz próby samodzielnego usunięcia usterek.
 11. Korzystanie z Symulatora jest możliwe wyłącznie po uprzednim przeszkoleniu przez personel Esport Arena.
 12. Klienci mogą korzystać z własnych rękawiczek ochronnych lub mogą dokonać ich zakupu w recepcji Esport Arena.
 13. Esport Arena ani jego personel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała lub żaden uszczerbek na zdrowiu w związku z korzystaniem z urządzeń
 14. Przekąski oraz napoje zakupione w Esport Arena można spożywać w wyznaczonych miejscach.
 15. Klienci muszą jak najszybciej usunąć wszelkie resztki żywności lub opakowania i niezwłocznie zgłosić wszelkie rozlania członkowi personelu Esport Arena

IV Rezerwacja Urządzeń i Vouchery

Rezerwacji Urządzeń można dokonać osobiście w recepcji, telefonicznie, mailowo rezerwacje@esport-arena.pl lub po zakupie Vouchera a także przez formularz rezerwacji umieszczony na stronie internetowej www.esport-arena.pl

 1. Aby dokonać Rezerwacji, Klient musi być członkiem Esport Arena i posiadać Konto (dotyczy tylko rezerwacji online) na stronie internetowej www.esport-arena.pl Esport Arena w celu dokończenia Rezerwacji.
  ● Przed dokonaniem Rezerwacji Klient musi określić:
  ● na jaki typ sprzętu chce dokonać Rezerwacji;
  ● datę, w której Klient chce dokonać Rezerwacji;
  ● Ilu graczy jest w drużynie Klienta (dotyczy rezerwacji grupowej)
  ● Czas trwania Rezerwacji
 2. Po podaniu tych informacji zostaną wyświetlone przedziały czasowe dostępne do rezerwacji, na podstawie dostarczonych informacji, wraz z ceną pobieraną za każdy z przedziałów czasowych. Cena za przedziały czasowe może się różnić.
 3. Po wybraniu przedziału czasowego dla Rezerwacji, Klient będzie miał 10 minut na dokończenie Rezerwacji, w tym dokonanie płatności, lub wybrane zarezerwowane przedziały czasowe zostaną udostępnione do rezerwacji innemu Klientowi.
 4. Klient zostanie wówczas poproszony o potwierdzenie danych kontaktowych osoby dokonującej Rezerwacji oraz nazwisk i wieku Uczestników, którzy będą korzystać z rezerwowanych Usług (które nie muszą być tożsame z osobą dokonującą Rezerwacji).
 5. Wymagane jest podanie danych dotyczących wieku, ponieważ Esport Arena może ograniczać dostęp do niektórych gier w oparciu o wiek graczy i/lub może wymagać zgody rodzica/opiekuna, aby Uczestnicy mogli grać w określone gry z ograniczeniami wiekowymi.
 6. W przypadku rezerwacji Urządzeń należy stawić się co najmniej na 10 min przed rozpoczęciem zarezerwowanego czasu na Recepcji. Po upływie 10 min od ustalonego czasu rezerwacja zostanie anulowana, Urządzenia mogą być wynajęte dla innego Uczestnika
 7. Klient może poinformować personel Esport Arena o możliwości spóźnienia i poproszenie o utrzymanie rezerwacji maksymalnie do 15 minut od zarezerwowanej godziny. Natomiast opłata rezerwacji jest naliczana wcześniej, nie zaś od momentu faktycznego rozpoczęcia aktywności – aktywacji karty wstępu
 8. W przypadku zakupu usług niestandardowych, ustalanych indywidualnie, Sprzedawca może umożliwić Nabywcy opłacenie usługi w inny sposób oraz przyjąć wykupienie usługi bez potwierdzonej zapłaty. Umowa zostaje zawarta na osobnych warunkach, ustalonych indywidualnie z Klientem przy zgodzie obu stron. Za moment zawarcia Umowy uznaje się moment potwierdzenia rezerwacji przez personel Esport Arena.
 9. W przypadku zakupu usługi na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę i postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionej usługi. Akceptując Regulamin Nabywca oświadcza, że poinformował o treści regulaminu osobę trzecią, co jest równoznaczne z zapoznaniem się osoby trzeciej z regulaminem i jego akceptacją
 10. Zakup Vouchera nie jest równoznaczny z rezerwacją Urządzenia. Aby zrealizować Voucher należy dokonać rezerwacji na recepcji Esport Arena bądź przez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej
 11. Klient/Uczestnik jest zobowiązany do rezerwacji usługi w wybranym przez siebie terminie, który mieści się do 3 miesięcy od daty zakupu Vouchera.
 12. Z uwagi na indywidualny charakter Usługi, podczas rezerwacji terminu realizacji decyduje zasada pierwszeństwa.
 13. Esport Arena zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji bez podania przyczyny i rezerwacji na potrzeby własne
 14. W przypadku chęci wykorzystania Vouchera (w okresie krótszym niż 30 dni przed końcem jego ważności) Esport Arena nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępnych wolnych terminów rezerwacji Urządzeń.
 15. W przypadku braku wykorzystania Vouchera w okresie jego ważności, Klient lub korzystający z Vouchera tracą możliwość realizacji Vouchera, brak jego wykorzystania nie jest podstawą żądania zwrotu uiszczonej zapłaty lub odszkodowania

V Odwołanie rezerwacji

 1. Klient uprawniony jest do odwołania dokonanej rezerwacji:
  ● w terminie dłuższym niż 2 h (dwie godziny) przed terminem rezerwacji – bezpłatnie
  ● w terminie krótszym niż 2 h (dwie godziny) przed terminem rezerwacji – Klient zobowiązuje się do zapłaty kwoty, jak za korzystanie z urządzeń,
 2. Informacje o odwołaniu rezerwacji przesyła się drogą elektroniczną na adres rezerwacje@esport-arena.pl lub telefonicznie. Informacje przesłane w innej formie lub po upływie terminów wskazanych w ust. 1 uznaje się za bezskuteczne, co powoduje obowiązek zapłaty jak za korzystanie z urządzeń.
 3. W przypadku braku skutecznego odwołania rezerwacji lub niestawienia się w terminie rezerwacji Klient zobowiązuje się do zapłaty 100% kwoty opłaty, jak za korzystanie z urządzeń w terminie 7-dni od terminu rezerwacji.
 4. Esport Arena zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania kolejnych rezerwacji jeżeli Klient zalega z płatnościami za poprzednie rezerwacje.

VI Dodatkowe opłaty oraz odpowiedzialność za szkody

 1. Dodatkowe opłaty za korzystanie z Urządzeń ustala się za każde rozpoczęte 10 minut korzystania ze strefy, według stawek i cennika znajdującego się w recepcji Esport Arena oraz na stronie internetowej www.esport-arena.pl.
 2. Osoba korzystająca z Urządzeń oraz Stref oświadcza, iż przed rozpoczęciem gry zapoznała się regulaminem i cennikiem obowiązującym w Esport Arena i go akceptuje.
 3. Klient / Użytkownik korzystający z Aktywności Esport Arena zgadza się na zapłatę za korzystanie z Urządzeń oraz ewentualne usługi gastronomiczne z góry, chyba, że co innego wynika z odrębnej umowy, w szczególności:
  ● Rezerwacji dla Klientów Grupowych
  ● Wykorzystania Voucherów
 4. W przypadku złamania któregokolwiek z założeń Regulaminu, w szczególności postanowień określonych w pkt II. ust. 10 Klient zobowiązany jest do zapłaty kary w wysokości 250 zł za każde naruszenie. Kary sumują się za każde jednorazowe naruszenie zasad. W przypadku braku niezwłocznego uiszczenia ww. kar/y Urządzenie zostanie wyłączone, a Klienci oraz jego Goście wezwani przez obsługę do uregulowania ww. kar/y.
 5. Kary płatne są niezwłocznie po stwierdzeniu obowiązku ich opłaty.
 6. Każdy Uczestnik lub Klient Esport Arena, który spowodował uszkodzenia Urządzeń lub Elementów wyposażenia Esport Arena, ponosi odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody (w tym przypadkowe).
 7. Esport Arena ani jej personel nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń personelu Esport Areny.
 8. Każdy Klient jest odpowiedzialny za otrzymaną Kartę wstępu / opaskę i to on ponosi odpowiedzialność materialną, w przypadku utracenia Karty Wstępu / opaski w wysokości 50 PLN

VII Monitoring, fotografia, nagrywanie i streaking

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, na podstawie art. 3 ust 2) lit. a) i b) ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2017.2213 t.j. z dnia 2017.11.30), na podstawie art. 222 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U.2018.917 t.j. z dnia 2018.05.16) w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych na terenie lokalizacji Esport Arena, znajdującej się przy ul. Legionów 1 w Rzeszowie prowadzony jest monitoring wizyjny przy użyciu urządzeń rejestrujących.
 2. W związku z powyższym Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, iż na terenie Esport Areny znajdują się kamery monitoringu, które rejestrują obraz dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom.
 3. Klient i Uczestnicy zgadzają się, że w przypadku udostępnienia i wykorzystania usług przesyłania strumieniowego gier na żywo wszelkie utworzone treści i związane z nimi prawa są własnością Esport Arena i mogą być wykorzystywane na miejscu w lokalizacji Esport Arena, w innych lokalizacjach Esport Arena i mogą być zachowane w celach marketingowych bez obowiązku zapłaty.
 4. Klient i Uczestnicy wyrażają zgodę na to, że korzystając z Lokalizacji Esport Arena mogą być fotografowani, ich wizerunek może zostać uwieczniony i wykorzystany w celach marketingowych bez obowiązku zapłaty.
 5. Esport Arena posiada procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia wszystkich swoich Klientów podczas korzystania z Lokalizacji Esport Arena.
  Esport Arena zezwala na używanie w swojej lokalizacji sprzętu fotograficznego i nagrywającego, takiego jak aparaty fotograficzne i telefony komórkowe. Jeżeli użytkownik wspomnianego sprzętu nie uczestniczy w tym czasie w Aktywności, Esport Arena wymaga, aby takie użycie było ograniczone do zdjęcia lub nagrania tylko Klienta lub jego Gości.
 6. Sprzęty fotograficzne i rejestrujące, takiego typu jak kamery, aparaty fotograficzne i telefony komórkowe, w żadnych okolicznościach nie mogą być używane w toaletach.
 7. Esport Arena zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia lub cofnięcia zgody każdemu, kto korzysta z jakiegokolwiek sprzętu fotograficznego lub nagrywającego, jeśli Esport Arena poczuje, że bezpieczeństwo i dobro jej Klientów, Użytkowników lub personelu było lub miałoby być zagrożone.
 8. Każdy, kto będzie robił zdjęcia lub używał sprzętu rejestrującego, w sposób który Esport Arena uzna za natrętny lub niestosowny, zostanie poproszony o opuszczenie terenu i może zostać zgłoszony na Policję. W takich okolicznościach Esport Arena nie jest zobowiązana do zwrotu kosztów, zmiany rezerwacji ani odszkodowania za czas pozostały w Rezerwacji.
 9. Esport Arena prosi swoich Klientów o zachowanie czujności podczas korzystania z lokalizacji Esport Arena i zgłaszanie wszelkich podejrzeń dotyczących korzystania ze sprzętu fotograficznego członkowi personelu Esport Arena.

VIII Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Aktywnością bądź usługami niestandardowymi świadczonymi przez Esport Arena oraz pozostałe reklamacje związane z prowadzeniem Esport Areny mogą być składane przez Klienta/Użytkownika;
  ● Osobiście w recepcji, u osoby z personelu Esport Arena
  ● Pisemnie na adres „Esport Arena” HR System Rafał Żmuda, ul. Legionów 1, 35-026 Rzeszów
  ● W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres; kontakt@esport-arena.pl
 2. W opisie reklamacji należy wskazać informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności urządzenia bądź rodzaju usługi, daty wystąpienia wady lub nieprawidłowości, danych kontaktowych składającego reklamację – reklamacje z takimi informacjami będą rozpatrywane w trybie przyspieszonym.
 3. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia

IX Polityka dotycząca utraty własności

 1. Wszelkie mienie wchodzące w posiadanie Esport Arena będzie traktowane odpowiedzialnie, z poszanowaniem praw i tytułów własności. Nieruchomość sklasyfikowana jako znaleziona, w miarę możliwości, zostanie ponownie połączona ze swoim właścicielem. Jeśli nie można namierzyć właściciela, Esport Arena usunie go
  zgodnie z niniejszymi wytycznymi. Esport Arena nie pozbawia innych ich własności, chyba że jest to zgodne z prawem.
 2. Oczekuje się, że Klient zgłosi wszelkie utracone mienie, niezależnie od tego, czy jest ono cenne, do personelu Esport Arena w rozsądnym terminie od daty utraty przedmiotu/ów. Esport Arena następnie wykorzysta wszystkie uzasadnione możliwości w celu zlokalizowania przedmiotu/ów i skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia szczegółów.
 3. Mienie znalezione w lokalizacji Esport Arena będzie przechowywane przez Esport Arena przez maksymalny okres 30 dni, z wyjątkiem sytuacji, gdy znalezione przedmioty są lub obejmują: przedmioty elektryczne (np. telefony komórkowe, aparaty fotograficzne), biżuterię, portfele, karty bankowe, dokumenty poufne, klucze lub
  wszelkie formy identyfikacji. Wszelkie przedmioty należące do tych kategorii zostaną zachowane od daty znalezionej w lokalizacji Esport Arena przez 60 dni. Jeśli jakakolwiek znaleziona własność nie zostanie odebrana przez właściciela w wyznaczonym czasie i nie nadaje się do repatriacji przez znalazcę, zostanie poddana recyklingowi lub zniszczona w stosownych przypadkach.
 4. Esport Arena ani jego personel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, kradzież lub uszkodzenie mienia Klienta lub jakiegokolwiek Uczestnika podczas przebywania w Lokalizacji Esport Arena. W związku z tym nie należy pozostawiać pieniędzy ani kosztowności bez opieki.

X Korzystanie z informacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem przekazanych w ramach świadczonych usług danych osobowych jest firma HR System Rafał Żmuda, ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów
 2. Informacje podane podczas dokonywania Rezerwacji są wykorzystywane wyłącznie w celu dokonania Rezerwacji i udostępnienia Usług w Esport Arena Klientom i Uczestnikom.
 3. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych, w tym w szczególności, personel Esport Arena, obsługa księgowa, obsługa informatyczna, obsługa prawna, w razie konieczności także inni pracownicy i współpracownicy Administratora,
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, powyższe żądania należy zgłosić Administratorowi na adres: rodo@esport-arena.pl
 5. Esport Arena zastrzega sobie prawo do gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania informacji, w ich oryginalnej lub przetworzonej formie, do celów Esport Arena lub do celów jakiejkolwiek umowy ze stronami trzecimi. Esport Arena przestrzega przepisów RODO i lokalnych przepisów o ochronie danych przez cały czas przetwarzania danych klientów oraz zgodnie z naszą Polityką prywatności.
 6. Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż to jest konieczne, z zastrzeżeniem obowiązujących norm prawnych.
 7. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: rodo@esport-arena.pl
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne dla zawarcia umowy,
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
To top