UE

HR System Rafał Żmuda, z siedzibą ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów,

informuje, iż zawarł umowę nr POPW.01.04.00-18-0241/19-00 na realizację projektu pn. „Podkarpackie Centrum
E-sportu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałanie 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności firmy HR System Rafał Żmuda  poprzez wdrożenie
na rynek innowacyjnej usługi wysokoefektywnych treningów w sportach elektronicznych, która zostanie zaoferowana
w wyniku utworzenia w ramach projektu Podkarpackiego Centrum E-sportu.

Planowane efekty:

Projekt zakłada przeprowadzenie działań inwestycyjnych polegających na wytworzeniu niezbędnej infrastruktury technicznej, która pozwoli na świadczenie nowej usługi w postaci udostępnienia nowoczesnej infrastruktury treningowej dla graczy i zawodników e-sportowych, oferowanej w postaci sprzedawanych abonamentów treningowych.

Realizacja projektu związana jest z utworzeniem nowego zakładu usługowego oraz rozpoczęciem przez Wnioskodawcę działalności w nowym obszarze usług jakim są sporty elektroniczne.

Projekt wpłynie na uzyskanie dodatkowych przychodów i zysków dla firmy z tytułu sprzedaży zaoferowanych usług,
co zapewnia opłacalność i trwałość finansową projektu także w okresie jego trwałości. Projekt charakteryzuje się także dużą przydatnością społeczną i wnosi wymierne korzyści dla regionu.

Wartość projektu: 3 202 674,01 PLN

Wkład funduszy europejskich: 1 485 077,50 PLN

Do góry